1. Experimental Evaluation of the Effectiveness of Resveratrol as an Antioxidant in Colon Cancer Prevention. /O. Rytsyk, Yu. Soroka, I. Shepet, Z. Vivchar.// Natural Product Communications.- Volume: 15 issue: 6,.- 2020.- P.56-65

 2. Neuroprotective effect of aminoguanidine in experimental obstetric antiphospholipid syndrome./ O. Yaremchuk, Yu. Soroka, M. Kulitska, I. Kuzmak. // Georgian medical news.- Volume: 301.–2020.- P. –159-165

 3. Changes of cytolysis indicators in rats'blood resulted from simultaneous intoxication with tobacco smoke and sodium nitrite after using mildronate./ P Lykhatskyi, L Fira, N Garlitska, D. Fira, Y Soroka.// Georgian medical news.- Volume: 296.–2019.- P.– 96-102

 4. Імуногістохімічне дослідження експресії гена bcl-2 в тканині селезінки білих щурів в умовах індукованого онкогенезу./ Н.Є. Лісничук, Ю.В. Сорока, І.Я. Андрійчук, З.М. Небесна.// Свiт медицини та бiологiї.- Т.- 15, Випуск.- 1.–2019.- С.– 155-158

 5. Sorbtion correction of nephron submicroscopic changes caused by neoplastic chronic intoxication with the application of cytostatic therapy./Yu. Soroka, N. Lisnychuk, I. Demkiv, O. Oleshchuk. // Georgian Medical News.-Volume: 262 – 2016.-P.- 20-24

 6. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в органах білих щурів за умов канцерогенезу на тлі застосування цитостатичної терапії./ Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Сорока Ю. В., Сорока І. О., Чихира О. В. // VІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», присвячений пам’яті академіка НАНУ О.О. Мойбенка. – 5-7 жовтня 2016 р., м. Харків.

 7. Про-антиоксидантний баланс у корі головного мозку, печінці, нирці і селезінці білих щурів в умовах канцерогенезу./Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, Ю. В. Сорока, О. В. Чихира.// Конференція-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016», присвяченa 110-річниці з дня народження видатного вченого-біохіміка академіка В.О. Беліцера. – 26–27 травня 2016 р., м.Київ.

 8. Патент України на корисну модель Автори: Демків І. Я., Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В., Сорока І. О. Спосіб корекції синдрому ендогенної інтоксикації при канцерогенезі – 2016.

 9. Патент України на корисну модель Автори: Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Сорока Ю. В., Сорока І. О. Спосіб корекції порушень про-та антиоксидантної систем в умовах індукованого онкогенезу – 2016.

 10. Інформаційний лист «Морфофункціональні зміни кори півкуль головного мозку при хронічній неопластичній ендотоксемії» Автори: Лісничук Н. Є., Волков К. С., Небесна З. М., Демків І. Я., Сорока І. О., Сорока Ю. В., Чихира О. В. – 2016.

 11. Інформаційний лист «Субмікроскопічні зміни печінки за умов індукованого онкогенезу на тлі прийому цитостатиків» Автори: Лісничук Н. Є., Волков К. С., Демків І. Я., Сорока Ю. В., Чихира О. В. – 2016.

 12. Ультраструктурные изменения коры головного мозга в условиях хронического эндотоксикоза и его сорбционной коррекции / И. А. Сорока, К. С. Волков, Ю. В. Сорока, Н. Е. Лисничук // Проблемы биологии и медицины.– 2015.– № 1.– С. 154–162.

 13. Цитокінопосередковані імунореактивні зміни в корі півкуль великого мозку при хронічному ендотоксикозі та його сорбційній корекції / І. О. Сорока, І. Я. Демків, Ю. В. Сорока, Н. Є. Лісничук // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 1 (118). – С. 191–195.

 14. Патент України на корисну модель № 87661: Сорока Ю. В., Демків І. Я., Сорока І. О., Лісничук Н. Є. Спосіб моделювання хронічної непластичної інтоксикації // Бюлетень. – 2014. – № 3.

 15. Структурна реорганізація печінки в умовах експериментального канцерогенезу / Ю. В. Сорока, К. С. Волков, Н. Є. Лісничук // Вісник морфології. – 2014. – № 1. – С. 122–127.

 16. Морфологические изменения печени в условиях диметилгидразинового канцерогенеза при сочетанном применении компонентов химиотерапии / Н. Е. Лисничук, И. Я. Демкив, Ю. В. Сорока // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2014. – № 105 (5). – С. 66.