1. Yu. V. Soroka, N. Ye. Lisnychuk, I. Ya. Demkiv, O. M. Oleshchuk. Sorbtion correction of nephron submicroscopic changes caused by neoplastic chronic intoxication with the application of cytostatic therapy // Georgian Medical News, Georgia. Indexed in Ulrich’s International Periodicals Directory – 2016.

2. Oleshchuk O., Ivankiv Ya., Falfushynska H., Mudra A., Soroka Yu., Lisnychuk N. Hepatoprotective effect of melatonin in toxic liver injury // Advances in Clinical and Experimental Medicine (ISSN 1899-5276), Poland. Indexed in Scopus. Impact Factor 1,095 – 2016.

3. Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Сорока Ю. В., Сорока І. О., Чихира О. В. Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи в органах білих щурів за умов канцерогенезу на тлі застосування цитостатичної терапії // VІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», присвячений пам’яті академіка НАНУ О.О. Мойбенка. – 5-7 жовтня 2016 р., м. Харків.

4. Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, Ю. В. Сорока, О. В. Чихира. Про-антиоксидантний баланс у корі головного мозку, печінці, нирці і селезінці білих щурів в умовах канцерогенезу // Конференція-конкурс молодих вчених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016», присвяченa 110-річниці з дня народження видатного вченого-біохіміка академіка В.О. Беліцера. – 26–27 травня 2016 р., м.Київ.

6. Патент України на корисну модель Автори: Демків І. Я., Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В., Сорока І. О. Спосіб корекції синдрому ендогенної інтоксикації при канцерогенезі – 2016.

7. Патент України на корисну модель Автори: Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Сорока Ю. В., Сорока І. О. Спосіб корекції порушень про-та антиоксидантної систем в умовах індукованого онкогенезу – 2016.

8. Інформаційний лист «Морфофункціональні зміни кори півкуль головного мозку при хронічній неопластичній ендотоксемії» Автори: Лісничук Н. Є., Волков К. С., Небесна З. М.,

Демків І. Я., Сорока І. О., Сорока Ю. В., Чихира О. В. – 2016.

9. Інформаційний лист «Субмікроскопічні зміни печінки за умов індукованого онкогенезу на тлі прийому цитостатиків» Автори: Лісничук Н. Є., Волков К. С., Демків І. Я., Сорока Ю. В., Чихира О. В. – 2016.

10. Сорока И. А. Ультраструктурные изменения коры головного мозга в условиях хронического эндотоксикоза и его сорбционной коррекции / И. А. Сорока, К. С. Волков, Ю. В. Сорока, Н. Е. Лисничук // Проблемы биологии и медицины.– 2015.– № 1.– С. 154–162.

11. Сорока І. О. Цитокінопосередковані імунореактивні зміни в корі півкуль великого мозку при хронічному ендотоксикозі та його сорбційній корекції / І. О. Сорока, І. Я. Демків, Ю. В. Сорока, Н. Є. Лісничук // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 2, Т. 1 (118). – С. 191–195.

12. Патент України на корисну модель № 87661: Сорока Ю. В., Демків І. Я., Сорока І. О., Лісничук Н. Є. Спосіб моделювання хронічної непластичної інтоксикації // Бюлетень. – 2014. – № 3.

13. Сорока Ю. В. Структурна реорганізація печінки в умовах експериментального канцерогенезу / Ю. В. Сорока, К. С. Волков, Н. Є. Лісничук // Вісник морфології. – 2014. – № 1. – С. 122–127.

14. Soroka Yu. Structural and functional changes in the liver of experimental animals, immune and metabolic disorders in chemically indused carcinogenesis and their sorption correction / Yu. Soroka, Yu. Kovalchuk, M. Kovalchuk, N. Lisnychuk // Актуальные вопросы медицинской науки: 68 научная конференция с международным участием, 5 апреля 2014 г. : сб. тезисов. – Самарканд, (Узбекистан), 2014. – С. 72–73.

15. Сорока Ю. В. Изменения цитокинового профиля в условиях индуцированного канцерогенеза / Ю. В. Сорока, И. Я. Демкив, Н. Е. Лисничук // Биология – наука ХХI века : 18 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых: сб. тезисов. – Пущино (Россия), 2014. – С. 114.

16. Лисничук Н.Е. Морфологические изменения печени в условиях диметилгидразинового канцерогенеза при сочетанном применении компонентов химиотерапии / Н. Е. Лисничук, И. Я. Демкив, Ю. В. Сорока // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2014. – № 105 (5). – С. 66.

17. Лісничук Н. Є. Розвиток оксидативного стресу за умов індукованого канцерогенезу на тлі застосування цитостатичної терапії / Н. Є. Лісничук, І. Я. Демків, О. В. Чихира, Ю. В. Сорока // ХІ Український біохімічний конгрес, 06-10 жовтня 2014 р.: зб. тез. – Київ, 2014. – С. 468.