1. Гнатів В.В.Онищук З, Дулюк І. Внутрішньоплевральний тиск у щурів при спонтанному диханні та при моделюванні у них синдрому обструктивного сонного апное. Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник) - 2021.

 2. Гнатів В.В., Гиренко Н. Гончарук Ю. Танатогенез щурів при моделюванні у них напруженого пневмотораксу. Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник) - 2021.

 3. Гнатів В.В., Солтані Р.Е. Особливості порушень кисневого балансу у хворих на синдром обструктивного апное сну на етапі артеріалізації крові організмом. Pain, anaesthesia&intensive care. 2020.-N 1 (90) – C. 65-66.

 4. Гнатів В.В.,Тис О., Томечек М.Особливості застосування інфузійної терапії у хворих з політравмою. Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник). - 2020.

 5. Гнатів В.,Лучинець Р., Войтюк В.Особливості застосування пропофолового наркозу в експерименті на щурах.Здобутки клінічної та експериментальної медицини (збірник). - 2020.

 6. Гнатів В.В., Плитка О.В. Танатогенез утоплення в прісній воді та особливості проведення реанімації в експерименті. Pain, anaesthesia&intensive care. - 2018. - № 1(82). - Р. 81-82.

 7. ГнатівВ,В, Наконечний Р. Порівняння ефективності дії антигіпоксантів в умовах гіпоксії фізичного навантаження в експерименті на мишах. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018.- № 1 – с.12-14.

 8. Особливості застосування ксенодермотранспланації у системній корекції морфофункціональних змін внутрішніх органів на тлі політравми (монографія). Підручна С.Р., Гнатів В.В., Ничик Н.А. та ін.// Тернопіль ТДМУ, 2018 – 317 с.

 9. ГнатівВ.В. Істинне утоплення в прісній воді та серцево-легенева реанімація в експерименті /В.В.Гнатів, Н.Я.Вега, О.П. Сорокін// Pain, anaesthesia&intensive care. - 2017. - № 3(80). - Р. 133.

 10. Ya.I. Honskyi, V.V. Hnativ, D.O. Pereviznyk. The role of hypoxia and proton mechanism of parietal cells in the occurence of stress-induced and peptic ulcers: protective and therapeutic effect of gastric oxygen therapy

 11. // Медична хімія. – 2016. – Т. 18, № 4. – с. 100-104.

 12. Гнатів В.В. Активні форми кисню в патогенезі ангіопатій при цукровому діабеті 2-го типу / Гнатів В.В., Демчак Х.С., Бабуленко О.М. // Медична хімія. - 2013. - №1. - С.145-149.

 13. ГнатівВ.В.Перспективи застосування мезенхімальних стовбурових клітин у лікуванні нейродегенеративних захворювань / ГнатівВ.В., БабуленкоО.М., ДемчакХ.С. // Вісникнауковихдосліджень. - 2013. - № 1.- С.8-11

 14. Гнатів В.В. Анестезіологічне забезпечення операцій та інтенсивна терапія хворих на цукровий діабет / з монографії «Хірургічні ускладнення цукрового діабету// Тернопіль, Укрмедкнига, 2012. С.107-125.

 15. Ляхович Р.М., Гнатів В.В., Гудима А.А. Вплив комбінованого застосування тіатріазоліну та внутрішньошлунковоїоксигенації на перебіг гострого тетрахлорметанового гепатиту. / Актуальныепроблемытранспортноймедицины. – 2011.- № (23). – С.135-137.

 16. Досвід викладання іноземним студентам на кафедрі хірургії з анестезіологією № 2 / Олійник О.В., Гнатів В.В., Вайда А.Р. та співавт. // Медична освіта - 2011.- № 1.- С.64-71.

 17. Резистентністьвірусівгрипу А (Н1N1) 2009 року до противіруснихпрепаратів / О.В.Олійник, В.В.Гнатів, К.О.Овсієнко // Біль, знеболювання і інтенсивнатерапія. – 2010 - № 3. - С.43-48.

 18. Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Олійник О.В., Гнатів В.В. Проблеми впровадження Болонської конвенції в навчальному просторі України ./ Шпитальнахірургія – 2010. - № 3 - С. 73-76

 19. Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів, О.І. Куйбіда Грип А/Н1N1 на Тернопіллі. Клініко-патофізіологічні аспекти ускладнень та інтенсивної терапії. / Інфекційні хвороби. – 2010 - № 1. - С.18-23.

 20. Ковальчук О.Л., Гнатів В.В., Костів О.І.,Особливості змін центральної гемодинаміки в інтраопераційномуперіоді при лапароскопічних холецистектоміях ./ Шпиталь нахірургія. - 2010, № 3. - С. 73-76.

 21. Гнатів В.В., Посохова К.А., Доброродній А.В., Олійник О.В. Застосування нового антигіпоксанта в лікуванні експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому./ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, 2010. - С.134-135.

 22. Гнатів В.В., Ляхович Р.М. Роль ентеральної оксигенації в корекції гострого токсичного гепатиту в експерименті ./ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, 2010. - С.134.

 23. ГнатівВ.В., ОлійникО.В., КостівО.І., ЧепільІ.В. Взаємозв’язок клінічних проявів атеросклеротичного ураження судин нижніх кінцівок із лабораторними показниками ./ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Тернопіль, 2010. - С. 58-59.

 24. Тhe problems of incalcation of bologna convention in educational space of Ukraine / Kovalchukl.Y., BedeniukA.D., Oliynyk O.V., Hnativ V.V., Chepil I.V., Kostiv O.I. // Медична освіта. – 2010. - № 3. – С.22-28.

 25. Гнатів В.В., Ляхович Р.М. / Ефективність ентеральної оксигенації в корекції гострого тетрахлорметанового гепатиту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2009. - С.116 - 120.

 26. Визначення ризику розвитку кардіальних ускладнень у хворих при планових лапароскопічниххолецистектоміях / О.Л.Ковальчук, В.В.Гнатів, О.В.Олійник, О.І.Костів, І.В.Чепіль // Шпитальна хірургія. – 2009 - № .3. - С.38-41.

 27. Вплив гіпербаричної оксигенації на кисневий гомеостаз у хворих після реконструктивних операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок. / О.В. Олійник, В.В. Гнатів, С.І.Басалига, О.І. Костів. // Шпитальна хірургія – 2009 - № 2. - С.49-52.

 28. Особливості порушень кисневого гомеостазу при стенозувальних виразках шлунка і дванадцятипалої кишки, вибір пери операційної інтенсивної терапії. /Л.Я.Ковальчук, В.В.Гнатів, А.Д.Беденюк, О.В.Олійник. // Шпитальна хірургія. – 2009. - № 1. - С. 5-9.

 29. Способи корекції реґіонарної гіпоксії при патології шлунка і печінки / Гнатів В.В., Андрейчин М.А., Ляхович Р.М., Сорока Ю.В. // Інфекційні хвороби.-2008. - № 4.- С.69-73.

 30. Вплив різних режимів штучної вентиляції легень на кисневий гомеостаз у хворих на ХОЗЛ в умовахвнутрішньовенного наркозу / Ковальчук Л.Я., Олійник О.В., Гнатів В.В., Беденюк А.Д. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2008 - № 2.- С. 66-70.

 31. Безперервне післядипломне професійне навчання лікарів-анестезіологів. / Гнатів В.В., Олійник О.В. // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.-2008. - № 2 (Д) - С.75-77.

29. Гостре ушкодження легень внаслідок трансфузій еритроцитної маси: випадок із практики / Гнатів В.В., Кучеренко С.І. // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2008 - № 2. - С.73-74.

30. Передопераційна підготовка хворих з атеросклеротичним ураженням аорти та магістральних артерій в поєднанні з ІХС. Л.Я.Ковальчук, А.П.Мазур, І.К.Венгер, В.В.Гнатів, О.І.Костів. Шпитальна хірургія. – 2008, № 3. - С.5-9.

31. Безперервне післядипломне професійне навчання лікарів: перспективи і проблеми в анестезіології / Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Олійник О.В., Стародуб Є.М. // Медична освіта – 2008. - № 4. - С.5-8.

32. Оцінка ступеня тяжкості патологічного процесу у хворих з отруєнням блідою поганкою / Локай Б.А., Барболюк І.П., Куйбіда О.І. // Вісник наукових досліджень. – 2007, № 1. – С. 18-19.

33. Методика позааудиторного навчання лікарів-інтернів на курсі анестезіології кафедри шпитальної хірургії Тернопільської медичної академії /Ковальчук Л.Я., Венгер І.К.,Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Бех М.Д., Олійник О.В.// Медична освіта. – 2004. - № 3. С.22-25.

34. Методика підготовки молодих спеціалістів лікарів-інтернів на курсі анестезіології кафедри шпитальної хірургії Тернопільської медичноїакадемії / Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д., Олійник О.В., Куликовський М.Є. // Медична освіта. – 2004. - № 2. С. 12-16.

35. Спосіб безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії. Реєстр № 165/17/02. /Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів, А.Д. Беденюк, І.І. Басистюк // Реєстр галузевих нововведень. – 2002. – Випуск реєстра № 16-17. - С. 90-91.

36. Системний кровобіг та киснево-транспортна функція крові у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею / Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Басистюк І.І // Галицький лікарський вісник. - 2002. - Т.9, № 4. - С. 36-38.

37. Гнатів В.В. Особливості порушень сатурації артеріальної крові у хворих з шлунково-кишковою кровотечею / Гнатів В.В. Басистюк І.І., Беденюк А.Д. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2002. – Вип. 19. – С. 105-108.

38. Гнатів В.В/ Безперервна шлункова оксигенотерапія в хірургічному лікуванні виразкової хвороби / Гнатів В.В., Басистюк І.І., Беденюк А.Д.// Клінічна хірургія. – 2003. - № 12. –С.9-10.

39. Гнатів В.В. Поступлення кисню до тканин та клітинне дихання у хворих при різних классах крововтрат виразкового генезу // Шпитальнахірургія. – 2004. - № 1.– С.41- 44.

40. Гнатів В.В. Новий метод діагностики виду та ступеня гіпоксій / Реєстри галузевих нововведень за 2002 р. Реєстр № 163/17/02 // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2002. - № 3.– С. 79.

41. Гнатів В.В. Критичні порушення кисневого балансу у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки та загальні принципи їх корекції // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2002. - № 2(д). – С.65-66.

42. Гнатів В.В. Системний і регіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження): Дис… д-ра мед. наук: – Дніпропетровськ, 2006.- 286 с

43. Гнатів В.В. Системний і регіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження): – Автореф. дис.…д-ра мед. наук: - Дніпропетровськ, 2006 – 39 с..

44. Гнатів В.В. Стандарти лікування критичних станів в практиці сімейного лікаря / Гнатів В.В., Басистюк І.І., Гощинський В.Б. // Методичні рекомендації. – Тернопіль, 2003. – 25 с.

45. Спосіб безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії. Реєстр № 165/17/02. /Л.Я. Ковальчук, В.В. Гнатів, А.Д. Беденюк, І.І. Басистюк // Реєстр галузевих нововведень. – 2002. – Випуск реєстра № 16-17. - С. 90-91.

46. Оцінка важкості ендогенної інтоксикації та принципи її корекції у хворих з шлунково-кишковою кровотечею / Басистюк І.І., Бех М.Д., Гнатів В.В., Василишин М.В. // Шпитальна хірургія. – 2001. - № 4.- С. 127-129.

47. Системний кровобіг та киснево-транспортна функція крові у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею / Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Басистюк І.І. // Галицький лікарський вісник. - 2002. - Т.9, № 4. - С. 36-38.

48. Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Беденюк А.Д. Тканинний метаболізм та його забезпечення у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену прободінням // Галицький лікарський вісник. - 2002. - Т.9, № 3. – С.151-152.

49. Кисневий метаболізм та його забезпечення у хворих на стенозуючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки / Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Бех М.Д. // Шпитальна хірургія. -2002.- № 2. С.12-15.

50. Енергетичний обмін у хворих при наркозі та в післяопераційному періоді / Гнатів В.В., Кузів Б.П., Хмарук Ю.М., Савчук О.Ю. // Біль, знеболювання і інтенсивнатерапія. - 2002. - № 2(д). – С. 64-65.

51. Гонський Я.І., Гнатів В.В. Роль гіпоксії та протонного механізму парієтальних клітин у виникненні стресових і пептичних виразок; захисний і лікувальний ефект шлункової оксигенотерапії // Медична хімія. – 2003. - № 3. – С. 18-22.

52. Гнатів В.В. Антистресовий вплив безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії / Гнатів В.В., Кузів Б.П., Сиваківський М.А. // Вісник наукових досліджень. – 2003.- № 2. – С. 95-97.

53. Гнатів В.В. Застосування способу безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії для лікування пептичної виразки / Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Беденюк Н.А. // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 3. – С. 26-29.

54. Гнатів В.В. Особливості порушень сатурації артеріальної крові у хворих з шлунково-кишковою кровотечею / Гнатів В.В., Басистюк І.І., Беденюк А.Д. // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2002. – Вип. 19. – С. 105-108.

55. Гнатів В.В Безперервна шлункова оксигенотерапія в хірургічному лікуванні виразкової хвороби / Гнатів В.В., Басистюк І.І., Беденюк А.Д. // Клінічна хірургія. – 2003. - № 12. –С.9-10.

56. Гнатів В.В. Поступленнякисню до тканин та клітиннедихання у хворих при різнихкласахкрововтратвиразкового генезу // Шпитальнахірургія. – 2004. - № 1.– С.41- 44.

57. Гнатів В.В. Тканинне дихання у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену пенетрацією // Львівський медичний часопис. – 2002. - № 4. – С. 54-57.

58. Гнатів В.В. Спосіб дослідження кисневого балансу // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2003. - № 1. – С.22-28.

59. Гнатів В.В. Спосіб безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії(аутоексперимент) // Експериментальна. та клінічна фізіологія і біохімія. – 2003. - № 1. – С.66-70.

60. Гнатів В.В. Порушення кисневого забезпечення тканин у хворих при різних фазах перитоніту виразкового генезу // Інфекційніхвороби. – 2002. - № 4. – С.51-54.

61. Гнатів В.В. Порушення артеріалізації крові у хворих на проривну виразку шлунка і дванадцятипалої кишки // Український журнал екстремальної медициниім. Г.О. Можаєва. – 2002. - № 4. – С.58-61.

62. Гнатів В.В. Особливості порушень артеріалізації крові і транспортування до тканин кисню при різних ступенях пілородуоденального стенозу // Галицький лікарський вісник. – 2003. – Т.10, № 3. – С.27-30.

63. Гнатів В.В. Новий метод діагностики виду та ступенягіпоксій / Реєстри галузевих нововведень за 2002 р. Реєстр № 163/17/02 // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2002. - № 3.– С. 79.

64. Гнатів В.В. Критичні порушення кисневого балансу у хворих на ускладнену виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки та загальні принципи їх корекції // Біль, знеболювання і інтенсивнатерапія. - 2002. - № 2(д). – С.65-66.

65. Гнатів В.В. Забезпечення киснем тканин та його порушення у хворих на виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнених пенетрацією // Буковинський медичний вісник. – 2002.-Т. 6, № 3. – С. 29-32.

66. Гнатів В.В. Вікові особливості киснево-транспортної функції крові у хворих на пенетруючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 4. – С.67-69.

67. Прогнозування ризику розвитку кровотечі при хірургічному лікуванні виразок дванадцятипалої кишки / Л.Я.Ковальчук, А.Д.Беденюк, О.Л.Ковальчук, В.В.Гнатів, І.І.Басистюк, А.Я.Господарський // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії – 2001. – Т. 5, № 1. – С.50-51.

68. Оцінка важкості ендогенної інтоксикації та принципи її корекції у хворих з шлунково-кишковою кровотечею / Басистюк І.І., Бех М.Д., Гнатів В.В., Василишин М.В. // Шпитальна хірургія. – 2001. - № 4.- С. 127-129.

69. Прогнозування ризику стресового ураження шлунково-кишкового тракту хворих та особливості доопераційної корекції їх психоемоційного стану / Панасюк А.М., Дем’яненко В.В., Гнатів В.В., Бех М.Д., Беденюк А.Д., Жуковський М.М. // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2000. - № 1(д). - С. 393-395.

70. Порушення кисневого метаболізму при виразковому пілоростенозі та деякі аспекти його корекції в доопераційному періоді / Бех М.Д., Гнатів В.В., Дем’яненко В.В., Беденюк А.Д. // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. - 2000. - № 1(д) – С. 418-419.

71. Гнатів В.В. Системне та регіонарне забезпечення і споживання кисню тканинами шлунка при оперативному лікуванні виразкової хвороби // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Т.: Укрмедкнига, 1998. – С. 223-226.

72. Корекція зрушень водно-сольового та кислотно-основного балансу: Методична розробка/ Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д. // Тернопіль, 1994. – 10 с.

73. Інфузійно – трансфузійна терапія в хірургії: Методична розробка / Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Бех М.Д. // – Тернопіль, 1994. – 17 с.